Sony Xperia M - טכנולוגיית TrackID™‎‎

background image

תייגולונכטב

TrackID™

םוקמב

טקש

.

ידכ

חותפל

תא

םושייה

TrackID™

1

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

2

רתא

תא

טירפה

TrackID™

שקהו

וילע

.

ךתורשפאב

םג

שמתשהל

גדיווב

'

ט

לש

TrackID™

ידכ

חותפל

תא

םושייה

TrackID™

.

ידכ

שפחל

יטרפ

העוצר

תועצמאב

TrackID™

1

חתפ

תא

םושייה

TrackID™

,

רחאלו

ןכמ

קזחה

תא

ןקתהה

הנפהו

ותוא

ןוויכל

רוקמ

הקיזומה

.

2

שקה

לע

.

םא

תוריש

TrackID™

ההזמ

הקיזומ

,

תואצותה

תוגצומ

לע

ךסמה

.

ידכ

רוזחל

לא

ךסמ

החיתפה

לש

TrackID™

,

ץחל

לע

.

54

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

ידכ

גיצהל

ידעצמ

TrackID™

1

חתפ

תא

םושייה

TrackID™

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

םידעצמ

.

תעב

תגצה

תמישר

תועוצר

תוירלופופ

םעפב

הנושארה

,

המישרה

תרדגומ

רוזאל

יפרגואיגה

ךלש

.

2

ידכ

גיצהל

תומישר

לש

םישופיחה

םיירלופופה

רתויב

םירוזאב

םייפרגואיג

םירחא

,

שקה

לע

<

םירוזא

.

3

רחב

הנידמ

וא

רוזא

.

שומיש

תואצותב

לש

תייגולונכט

TrackID™

עדימ

לע

העוצר

עיפומ

רשאכ

םושייה

TrackID™

ההזמ

העוצר

.

ןתינ

רוחבל

שוכרל

תא

העוצרה

וא

ףתשל

התוא

אודב

"

ל

,

ב

-

SMS

וא

תורישב

תשר

תיתרבח

.

ןתינ

םג

לבקל

עדימ

ףסונ

לע

ןמאה

לש

העוצרה

.

ידכ

שוכרל

העוצר

התהוזש

לע

-

ידי

םושייה

TrackID™

1

רחאל

העוצרהש

התהוז

לע

-

ידי

םושייה

TrackID™

,

שקה

לע

דרוה

.

2

בוקע

רחא

תוארוהה

וגצויש

ןקתהב

ידכ

םילשהל

תא

השיכרה

.

ךתורשפאב

םג

רוחבל

העוצר

השיכרל

לע

-

ידי

תחיתפ

תויסיטרכה

הירוטסיה

וא

םידעצמ

ךסממ

החיתפה

לש

TrackID™

.

הכימתה

תנוכתב

השיכרה

היולת

תותשרב

ו

/

וא

יקפסב

תורישה

הניאו

הנימז

לכב

םירוזאה

.

ידכ

ףתשל

העוצר

1

רחאל

העוצרהש

התהוז

לע

-

ידי

םושייה

TrackID™

,

שקה

לע

ףתש

רחאלו

ןכמ

רחב

תטיש

ףותיש

.

2

בוקע

רחא

תוארוהה

וגצויש

ןקתהב

ידכ

םילשהל

תא

ךילהה

.

ךתורשפאב

םג

רוחבל

העוצר

ףותישל

לע

-

ידי

תחיתפ

תויסיטרכה

הירוטסיה

וא

םידעצמ

ךסממ

החיתפה

לש

TrackID™

.

ידכ

גיצהל

תא

יטרפ

ןמאה

רובע

העוצר

רחאל

העוצרהש

התהוז

לע

-

ידי

םושייה

TrackID™

,

שקה

לע

יטרפ

ןמאה

.

ךתורשפאב

םג

גיצהל

תא

יטרפ

ןמאה

רובע

העוצר

לע

-

ידי

תחיתפ

תויסיטרכה

הירוטסיה

וא

םידעצמ

ךסממ

החיתפה

לש

TrackID™

.

ידכ

ץילמהל

לע

העוצר

ב

-

Facebook™

1

רשאכ

םושייה

TrackID™

חותפ

,

שקה

לע

םש

לש

העוצר

.

2

ךסמב

יטרפ

העוצרה

,

ןתמה

דע

עיפותש

הייסיטרכה

רחאלו

ןכמ

שקה

הילע

.

3

רבחתה

ל

-

Facebook™

ץלמהו

לע

העוצרה

.

הכימתה

הנוכתב

היולת

תותשרב

ו

/

וא

יקפסב

תורישה

הניאו

הנימז

לכב

םירוזאה

.

ידכ

קוחמל

העוצר

תיירוטסיהמ

תועוצרה

1

חתפ

תא

םושייה

TrackID™

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

הירוטסיה

.

2

שקה

לע

תרתוכ

העוצר

רחאלו

ןכמ

שקה

לע

קחמ

.

3

שקה

לע

ןכ

רושיאל

.

55

יהוז

תסריג

טנרטניא

לש

םוסרפ

הז

© .

ספדה

שומישל

יטרפ

דבלב

.

background image

וידר

FM

תודוא

וידר

FM

תעב

תחיתפ

וידר

FM

,

םיצורע

םינימז

םיעיפומ

תיטמוטוא

.

םא

ץורעל

םיוסמ

שי

עדימ

RDS

,

עדימה

עיפוי

המכ

תוינש

רחאל

ליחתתש

ןיזאהל

ץורעל

.

ידכ

ליעפהל

וידר

FM

1

רבח

תירוביד

וא

תוינזוא

ןקתהל

.

2

ףדב

החיתפה

,

שקה

לע

.

3

רתא

שקהו

לע

וידר

FM

.

םיצורעה

םינימזה

ועיפוי

רשאכ

לולגת

תעוצרב

םירדתה

.

תעב

תלעפה

וידר

FM

,

םיצורע

םינימז

םיעיפומ

תיטמוטוא

.

םא

ץורעל

םיוסמ

שי

עדימ

RDS

,

עדימה

עיפוי

המכ

תוינש

רחאל

ליחתתש

ןיזאהל

ץורעל

.

ידכ

רובעל

ןיב

יצורע

וידר

עג

ףורפרב

הלעמל

וא

הטמל

ךרואל

תעוצר

םירדתה

.

ידכ

רוחבל

תא

רוזא

וידרה

1

רשאכ

וידרה

לעופ

,

ץחל

לע

.

2

שקה

לע