Sony Xperia M - Ierīces pielāgošana

background image

Ierīces pielāgošana

Vairākus ierīces iestatījumus varat pielāgot savām vajadzībām. Varat, piemēram, mainīt

valodu, pievienot personisku zvana signālu vai mainīt ekrāna spilgtumu.

24

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Skaļuma pielāgošana

Varat pielāgot ienākošajiem zvaniem un paziņojumiem paredzētā zvana signāla skaļumu,

kā arī mūzikas un video atskaņošanas skaļumu.

Zvana signāla skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu vai uz leju.

Multivides failu atskaņošanas skaļuma pielāgošana ar skaļuma taustiņu

Atskaņojot mūziku vai skatoties videoklipu, nospiediet skaļuma taustiņu uz augšu

vai uz leju.

Skaņas iestatījumu pielāgošana

Iespējams pielāgot vairākus skaņas iestatījums. Savu ierīci varat iestatīt, piemēram,

klusajā režīmā, lai tā nezvanītu, kad esat sapulcē.

Ierīces iestatīšana vibrēšanas režīmā

Spiediet skaļuma samazināšanas taustiņu, līdz statusa joslā tiek parādīta ikona .

Varat arī nospiest un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pēc tam piesist atvērtajā

izvēlnē, lai ierīci pārslēgtu vibrēšanas režīmā.

Klusā režīma iestatīšana ierīcē

1

Nospiediet skaļuma taustiņu uz leju, līdz ierīce novibrē un statusa joslā tiek

parādīts objekts .

2

Nospiediet skaļuma taustiņu uz leju vēlreiz. Statusa joslā tiek parādīts objekts .

Varat arī nospiest un turēt nospiestu ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pēc tam piesist

izvēlnē, kas tiek atvērta, lai ierīci iestatītu klusajā režīmā.

Ierīces iestatīšana vibrēšanas un zvanīšanas režīmā

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Vibrēt zvanot.

Laiks un datums

Varat mainīt ierīces laiku un datumu.

Datuma manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai

Autom. datums un laiks, ja tā ir atzīmēta.

4

Piesitiet

Datuma iestatīšana.

5

Lai pielāgotu datumu, ritiniet uz augšu vai uz leju.

6

Piesitiet

Gatavs.

Laika manuāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Noņemiet atzīmi izvēles rūtiņai

Autom. datums un laiks, ja tā ir atzīmēta.

4

Piesitiet

Laika iestatīšana.

5

Ritiniet uz augšu vai uz leju, lai pielāgotu stundu un minūšu iestatījumu.

6

Ja nepieciešams, ritiniet uz augšu, lai

am mainītu pret pm vai otrādi.

7

Piesitiet

Gatavs.

25

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Laika joslas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Datums un laiks.

3

Ja ir atzīmēta izvēles rūtiņa

Automātiskā laika josla, noņemiet tajā esošo atzīmi.

4

Piesitiet

Laika joslas izvēle.

5

Atlasiet iespēju.

Zvana signāla iestatījumi

Zvana signāla iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Skaņa > Tālruņa zvana signāls.

3

Izvēlieties zvana signālu.

4

Piesitiet

Gatavs.

Pieskārienu signālu aktivizēšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņas

Cipartastatūras skāriena signāli un Pieskāriena skaņas.

Paziņojuma skaņas atlasīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Skaņa > Paziņojuma skaņa.

3

Atlasiet skaņu, ko atskaņot, kad tiek saņemti paziņojumi.

4

Piesitiet

Gatavs.

Ekrāna iestatījumi

Ekrāna spilgtuma pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Displejs > Spilgtums.

3

Velciet slīdni, lai pielāgotu spilgtumu.

4

Piesitiet

Labi.

Ekrāna vibrācijas iestatīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Skaņa.

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Vibrācija pieskaroties. Piesitot funkcionālajiem taustiņiem

un noteiktām programmām, ekrāns vibrē.

Dīkstāves laika pirms ekrāna izslēgšanas pielāgošana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Displejs > Miega režīms.

3

Atlasiet iespēju.

Lai ātri izslēgtu ekrānu, īsi nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu .

Valodas iestatījumi

Savai ierīcei varat atlasīt noklusējuma valodu, un vēlāk to varat atkal manīt.

26

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.

background image

Valodas mainīšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Valoda un ievade > Valoda.

3

Izvēlieties iespēju.

4

Piesitiet

Labi.

Ja esat atlasījis nepareizu valodu un nevarat lasīt izvēlnes tekstus, atrodiet un piesitiet tam.

Pēc tam atlasiet tekstu blakus

un atvērtajā izvēlnē atlasiet pirmo ierakstu. Tagad varat

izvēlēties nepieciešamo valodu.

Lidmašīnas režīms

Lidmašīnas režīmā ierīces tīkla un radio raiduztvērēji ir izslēgti, lai neizraisītu jutīgu iekārtu

traucējumus. Tomēr joprojām varat spēlēt spēles, klausīties mūziku, skatīties video un

citu saturu, ja vien šis saturs ir saglabāts atmiņas kartē vai iekšējā atmiņā. Varat izmantot

arī modinātājus, ja tie ir aktivizēti.

Ieslēdzot lidmašīnas režīmu, tiek samazināts akumulatora patēriņš.

Lidmašīnas režīma ieslēgšana

1

Ekrānā Sākuma ekrāns piesitiet .

2

Atrodiet un piesitiet

Iestatījumi > Vēl....

3

Atzīmējiet izvēles rūtiņu

Lidmašīnas režīms.

Varat arī nospiest un turēt ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un pēc tam atvērtajā izvēlnē

atlasīt

Lidmašīnas režīms.