Sony Xperia M - Juridiskā informācija

background image

Juridiskā informācija

SonyC1904/C1905/

Šo lietotāja rokasgrāmatu ir izdevusi kompānija Sony Mobile Communications AB vai tās vietējā filiāle, nesniedzot

nekāda veida garantijas. Kompānija Sony Mobile Communications AB jebkurā laikā un bez brīdinājuma var veikt

šajā lietotāja rokasgrāmatā uzlabojumus un izmaiņas, ja tas ir nepieciešams tipogrāfijas kļūdu, neprecīzas sniegtās

informācijas vai programmu un/vai aprīkojuma uzlabojumu dēļ. Šādas izmaiņas tiks iekļautas šīs lietotāja

rokasgrāmatas nākamajos izdevumos.
© Sony Mobile Communications AB, 2013.
Visas tiesības aizsargātas.
Jūsu ierīcē var lejupielādēt, glabāt un pārsūtīt papildu saturu, piemēram, zvana signālus. Šāda satura izmantošanu

var ierobežot vai liegt trešo personu tiesības, tostarp (bet ne tikai) piemērojamie autortiesību likumi. Jūs, nevis Sony

esat pilnībā atbildīgs par ierīcē lejupielādēto un no mobilās ierīces pārsūtīto papildu saturu. Pirms lietojat jebkādu

papildu saturu, lūdzu, pārbaudiet, vai jums ir atbilstošās licences vai citas pilnvaras. Kompānija Sony negarantē

nekāda papildu satura vai cita trešo personu satura precizitāti, integritāti vai kvalitāti. Kompānija Sony nekādā

gadījumā nav atbildīga par jebkāda veida nepareizu papildu satura vai citas trešās puses satura izmantošanu.
Šajā lietotāja rokasgrāmatā var būt iekļautas norādes uz trešo personu sniegtajiem pakalpojumiem vai

nodrošinātajām lietotnēm. Šādu lietotņu vai pakalpojumu lietošanai var būt nepieciešama atsevišķa reģistrēšanās

pie trešās personas pakalpojumu sniedzēja, un tā var būt saistīta ar papildu lietošanas noteikumiem. Attiecībā uz

lietotnēm, kurām var piekļūt trešo personu vietnēs vai izmantojot šīs vietnes, vispirms skatiet šajās vietnēs

pieejamos lietošanas noteikumus un piemērojamo konfidencialitātes politiku. Kompānija Sony negarantē un negalvo

ne par vienas trešās personas vietņu vai piedāvāto pakalpojumu pieejamību vai darbību.
Lai skatītu reglamentējošo informāciju, piemēram, CE marķējumu, izņemiet akumulatoru.
Visi šeit minētie produktu un uzņēmumu nosaukumi ir to attiecīgo īpašnieku preču zīmes vai reģistrētās preču

zīmes. Visas šajā dokumentā tieši nepiešķirtās tiesības ir aizsargātas. Visas citas preču zīmes ir to attiecīgo

īpašnieku īpašums.
Lai iegūtu plašāku informāciju, apmeklējiet vietni

www.sonymobile.com.

Visas ilustrācijas ir izmantotas tikai ilustratīvos nolūkos un, iespējams, precīzi neatspoguļo reālo ierīci.
Šo produktu aizsargā noteiktas Microsoft intelektuālā īpašuma tiesības. Ja jums nav atbilstošas Microsoft licences,

šādas tehnoloģijas lietošana vai izplatīšana ārpus šī produkta ir aizliegta.
Satura īpašnieki izmanto tehnoloģiju Windows multivides cipartiesību pārvaldība (Windows Media digital rights

management — WMDRM), lai aizsargātu savu intelektuālo īpašumu, tostarp autortiesības. Šī ierīce izmanto

WMDRM programmatūru, lai piekļūtu saturam, kas tiek aizsargāts ar tehnoloģiju WMDRM. Ja WMDRM

programmatūrai neizdodas aizsargāt saturu, satura īpašnieki var lūgt korporācijai Microsoft atsaukt

programmatūras spēju izmantot tehnoloģiju WMDRM aizsargāta satura atskaņošanai vai kopēšanai. Atsaukšana

neietekmē neaizsargātu saturu. Lejupielādējot aizsargāta satura licences, jūs piekrītat, ka Microsoft kopā ar

licencēm drīkst iekļaut atsaukšanas sarakstu. Satura īpašnieki var noteikt, ka jums jājaunina WMDRM, lai piekļūtu

viņu saturam. Ja atsakāties jaunināt, jūs nevarēsiet piekļūt saturam, kam nepieciešama jaunināšana.
Šis produkts ir licencēts atbilstoši vizuālā standarta MPEG-4 un AVC patentu portfeļa licencēm, lai patērētājs to

izmantotu personiskiem un nekomerciāliem mērķiem — (i) kodētu videomateriālu atbilstoši vizuālajam standartam

MPEG-4 (MPEG-4 video) vai standartam AVC (AVC video) un/vai (ii) dekodētu MPEG-4 vai AVC videomateriālu, ko

ir kodējis patērētājs, veicot personiska vai nekomerciāla rakstura darbības, un/vai kas ir iegūts no video

pakalpojumu sniedzēja, kam ir atbilstoša MPEG LA licence, kas ļauj piedāvāt MPEG-4 un/vai AVC videomateriālus.

Licence netiek piešķirta un nav attiecināma uz jebkādu citu lietojumu. Papildinformāciju, tostarp par reklāmas,

iekšēju vai komerciālu lietojumu un licencēm var iegūt no MPEG LA, L.L.C. Sk. http://www.mpegla.com. MPEG

Layer-3 audio dekodēšanas tehnoloģiju licencējis Fraunhofer IIS un Thomson.

118

Šī ir šīs publikācijas interneta versija. © Drukājiet tikai personiskai lietošanai.