Sony Xperia M - Користење на заклучен екран

background image

Користење на заклучен екран

Во некои опции може да влезете директно од заклучениот екран, на пример, може да
фотографирате и да пуштате, паузирате или промените песна во музичкиот плеер.

Фотографирање од заклучен екран

1

За да го активирате екранот, кратко притиснете го копчето за вклучување .

2

За да ја активирате камерата, повлечете го преку екранот.

3

Допрете го

.

Репродукција на песна преку заклучен екран

1

За да го активирате екранот, кратко притиснете го копчето за вклучување .

2

За да го активирате музичкиот мини плеер, допрете го .

3

Допрете го .

Паузирање песна преку заклучен екран

1

За да го активирате екранот, кратко притиснете го копчето за вклучување .

2

Кога ќе се појават контролите на музичкиот плеер, допрете го .

промена на пуштената песната преку заклучен екран

1

За да го активирате екранот, кратко притиснете го копчето за вклучување .

2

Кога ќе се појават контролите на музичкиот плеер, допрете ги или .