Sony Xperia M - Користење текст и мултимедијални пораки

background image

Користење текст и мултимедијални пораки

Можете да испраќате и примате текстуални пораки од уредот користејќи SMS (Short Message
Service). Ако вашата претплата вклучува MMS (Multimedia Messaging Service), можете и да
испраќате и примате пораки кои содржат медиумски датотеки, на пример, слики и видеа.
Бројот на знаци што може да се испратат во една текстуална порака зависи од ограничувањата на
операторот и на користениот јазик. Ако го надминете ограничениот број на знаци, сите единечни
пораки се поврзуваат и се испраќаат заедно. Ќе ви се наплати за секоја единечна порака.

За да испратите мултимедијална порака, треба да ги коригирате MMS поставките во
уредот.

Кога ги гледате пораките, тие се појавуваат како разговори, што значи дека сите пораки
до и од определено лице се групирани заедно.

Креирање и испраќање порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го .

3

Допрете го , па одберете ги саканите примачи од листата со контакти. Ако примачот не е
внесен како контакт, рачно внесете го неговиот број, па допрете го .

4

Кога ќе завршите со додавање примачи, допрете го Готово.

5

Допрете го Напишете порака и внесете го текстот на пораката.

6

Ако сакате да додадете медиумска датотека, допрете го и одберете опција.

7

За да ја испратите пораката, допрете го Испрати.

Ако излезете од пораката пред испраќање, таа ќе биде зачувана како скица.
Конверзацијата ќе биде означена со зборот Скица.

За да се прочита примена порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го саканиот разговор.

3

Ако пораката сè уште не е преземена, допрете ја и држете ја пораката, а потоа допрете го
Преземи порака.

Од лентата за статус можете и да отворате пораки кога таму ќе се појави

. Смо

повлечете ја лентата надолу и допрете ја пораката.

За да се одговори на порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот со пораката.

3

Внесете го одговорот и допрете го Испрати.

Препраќање порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот со пораката што сакате да ја препратите.

3

Допрете и задржете ја пораката што сакате да ја препратите, а потоа допрете го
Препрати порака.

4

Допрете го , па одберете примач од листата со контакти. Ако примачот не е внесен како
контакт, рачно внесете го неговиот број, па допрете го .

5

Кога ќе завршите со додавање примачи, допрете го Готово.

6

Уредете ја пораката, ако е потребно, па допрете го Испрати.

Во чекорот 4 можете да го допрете и За, па рачно да го внесете бројот на примачот.

47

Ова е Интернет верзија на ова издание. © Испечатете го само за приватна употреба.

background image

Бришење порака

1

Од Почетен екран, допрете го , па пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот со пораката што сакате да ја избришете.

3

Допрете и задржете ја пораката што сакате да ја избришете, а потоа допрете го
Избриши порака > Избриши.

За да избришете разговори

1

Од Почетен екран, допрете ја , па пронајдете и допрете ја .

2

Притиснете го , па допрете го Избриши ги разговорите.

3

Обележете ги полињата за разговорите коишто сакате да ги избришете, а потоа допрете го

> Избриши.

Повикување испраќач на порака

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете разговор.

3

Допрете го името или бројот на примачот во горниот дел на екранот, па одберете го името
или бројот на примачот од листата што ќе се појави.

4

Ако примачот е зачуван во контактите, допрете го телефонскиот број којшто сакате да го
повикате. Ако не сте го зачувале примачот во своите контакти, допрете го .

За да зачувате датотека содржана во порака што сте ја примиле

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот што сакате да го отворите.

3

Ако пораката сè уште не е преземена, допрете ја и задржете ја пораката, а потоа допрете
го Преземи порака.

4

Допрете ја и држете ја датотеката што сакате да ја зачувате, а потоа одберете ја саканата
опција.

Обележување порака со ѕвезда

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Допрете го разговорот што сакате да го отворите.

3

Во пораката што сакате да ја обележите со ѕвезда, допрете го .

4

За да ја отстраните обележувањето со ѕвезда, допрете го .

Прикажување пораки обележени со ѕвезда

1

Од Почетен екран, допрете го , потоа пронајдете и допрете го .

2

Притиснете го , па допрете го Пораки со ѕвезда.

3

Сите пораки обележени со ѕвезда се појавуваат во листа.

Барање пораки

1

Од Почетен екран, допрете го , па пронајдете и допрете го .

2

Притиснете на , па допрете го Пребарај.

3

Внестете ги клучните зборови за пребарување, па допрете го тастерот за потврда.