Sony Xperia M - Používanie videokamery

background image

Používanie videokamery

Nahrávanie videa pomocou tlačidla fotoaparátu

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ak chcete nahrať video, stlačte tlačidlo fotoaparátu.

3

Ak chcete zastaviť nahrávanie, znova stlačte tlačidlo fotoaparátu.

Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácií na šírku.

Nahrávanie videa ťuknutím na obrazovku

1

Zapnite fotoaparát.

2

Nasmerujte fotoaparát na subjekt.

3

Ťuknutím na položku začnite nahrávanie.

4

Ťuknutím na položku zastavte nahrávanie.

Aby ste získali najlepšie výsledky, snímajte videoklipy v orientácií na šírku.

Prehrávanie nahratých videí

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na miniatúry v pravej hornej časti obrazovky.

3

Prehľadávajte všetky súbory fotografií a videí rýchlym pohybom prstu doprava

alebo doľava. Videá sú označené symbolom .

4

Ťuknutím na položku spustite prehrávanie videa.

5

Ak chcete zastaviť prehrávanie videa, ťuknite na alebo .

Odstránenie zaznamenaného videa

1

Prejdite na videoklip, ktorý chcete vymazať.

2

Ťuknite na prázdnu oblasť na obrazovke. Zobrazí sa položka .

3

Ťuknite na položku .

4

Výber potvrďte ťuknutím na položku

Odstráň.

70

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Používanie nastavenia videokamery

Úprava nastavenia videokamery

1

Zapnite fotoaparát.

2

Ťuknite na ikonu nastavenia na obrazovke.

3

Ak chcete zobraziť všetky nastavenia, ťuknite na položku .

4

Vyberte nastavenie, ktoré si želáte zmeniť, a potom vykonajte želané zmeny.

Prispôsobenie panela nastavení videokamery

1

Keď je videokamera otvorená, ťuknite na položku , čím sa zobrazia všetky

nastavenia.

2

Dotknite sa nastavenia, ktoré chcete presunúť, podržte na ňom prst a presuňte ho

na požadované miesto.

Ak presuniete nastavenie mimo panela nastavení, zmena sa zruší.

Prehľad nastavení videokamery

Videokamera

Ak chcete snímať videá, vyberte videokameru.

Predné video

Vyberte predné video, ak si želáte snímať na video seba.

Scény

Funkcia Scény vám pomôže vďaka predprogramovaným scénam rýchle nastaviť

fotoaparát pre bežné situácie. Fotoaparát určí niekoľko nastavení, ktoré sú najvhodnejšie

pre vybratú scénu a umožňujú nasnímať ten najlepší záber.

Vypnuté

Funkcia Scény je vypnutá a video možno snímať ručne.

Zahmlenie

Používa sa na snímanie videa na mäkkom pozadí.

Krajina

Používa sa na snímanie videí a krajiny. Fotoaparát zaostruje na vzdialené predmety.

Noc

Pri zapnutí sa zvýši citlivosť na svetlo. Vhodný pre slabo osvetlené prostredie. Videá rýchlo sa

pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite podperu. Pri dobrom

osvetlení vypnite nočný režim, zlepšíte tým kvalitu videa.

Pláž a sneh

Používa sa vo svetlom prostredí na ochranu pred nedostatočnou expozíciou.

Šport

Využitie pri videách rýchlo sa pohybujúcich objektov. Krátky čas expozície minimalizuje rozmazanie

pohybu.

Večierok

Využitie pri videách v slabo osvetlenom prostredí. Táto scéna dokáže zachytiť svetlo z pozadia i svetlo

sviečky. Videá rýchlo sa pohybujúcich objektov môžu byť rozmazané. Držte ruku pevne alebo použite

podperu.

Rozlíšenie videa

Prispôsobujte rozlíšenie videa rôznym formátom.

1280×720(16:9)

HD (High Definition) formát s pomerom strán 16:9. 1280 × 720 pixlov.

640×480(4:3)

Formát VGA s pomerom strán 4:3. 640 x 480 pixlov.

320×240(4:3)

Štvrtinový formát VGA s pomerom strán 4:3. 320 x 240 pixlov.

71

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

176×144(11:9)

Nahrávanie videoklipov vhodných na odosielanie prostredníctvom správ MMS. Čas nahrávania tohto

formátu videa je limitovaný veľkosťou správy MMS.

Fotografické prisvetlenie

Využite na nahrávanie videoklipov pri slabom osvetlení alebo pri osvetlení v pozadí svetlo.

Zapnuté

Vypnuté

Niekedy môže byť kvalita videa aj napriek slabému osvetleniu lepšia bez svetla.

Samospúšť

So samospúšťou môžete nahrávať video bez toho, aby ste zariadenie držali. Vhodné pri

nahrávaní skupinových videoklipov, na ktorých sú všetci. Samospúšť môžete použiť aj

ako ochranu pred chvením pri nahrávaní videí.

Zapnúť (10 sekúnd)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 10 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím

nahrávania videa.

Zapnúť (2 sekundy)

Nastavenie oneskorenia v dĺžke 2 sekundy medzi ťuknutím na obrazovku fotoaparátu a začatím

nahrávania videa.

Vypnuté

Video sa začne nahrávať hneď, ako ťuknete na obrazovku fotoaparátu.

Rýchle spustenie

Nastavenie rýchleho spustenia slúžia na spustenie fotoaparátu z uzamknutej obrazovky.

Ak je zariadenie v režim spánku fotoaparátu, stlačte spúšť fotoaparátu.

Spustiť a snímať

Stlačením a podržaním tlačidla fotoaparátu bude prvá fotografia nasnímaná ihneď po tom, ako bude

fotoaparát spustený z režimu spánku.

Iba spustiť (fotoaparát)

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu, spustíte fotoaparát z režimu spánku.

Spustiť a nahrať video

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu, prvé video sa nasníma hneď, ako spustíte videokameru z

režimu spánku.

Iba spustiť (videokamera)

Ak stlačíte a podržíte tlačidlo fotoaparátu, spustíte videokameru z režimu spánku.

Vypnuté

Režim zaostrenia

Pomocou nastavenia zaostrenia sa ovláda, ktorá časť videa má byť ostrá. Keď je

zapnuté priebežné zaostrovanie, fotoaparát neustále prispôsobuje zaostrenie tak, aby

oblasť v bielom zaostrovacom rámčeku zostala ostrá.

Aut. zaostr. na jeden obj.

Fotoaparát automaticky zaostrí na vybratý objekt. Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

Rozpoznanie tváre

Fotoaparát automaticky rozpozná až päť tvárí, ktoré označí bielymi rámčekmi na obrazovke. Fotoaparát

automaticky zaostrí na najbližšiu tvár. Môžete tiež vybrať tvár, na ktorú chcete zaostriť, a to tak, že na ňu

ťuknete na obrazovke. Po ťuknutí na obrazovku fotoaparátu sa označí zeleným rámčekom tvár, ktorá je

vybratá a na ktorú je zaostrené. Rozpoznávanie tváre nie je možné použiť pre všetky druhy scén.

Priebežné zaostrovanie je zapnuté.

72

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Hodnota expozície

Toto nastavenie umožňuje určiť množstvo svetla v snímanom zábere. Vyššia hodnota znamená viac

svetla.

Vyváženie bielej farby

Vyváženie bielej farby slúži na dosiahnutie rovnováhy farieb vzhľadom na osvetlenie.

Automaticky

Automatické nastavenie vyváženia farieb podľa podmienok osvetlenia.

Žiarovka

Prispôsobenie vyváženia farieb pre osvetlenie teplým svetlom, napríklad pri svetle žiaroviek.

Žiarivkové svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri žiarivkovom svetle.

Denné svetlo

Nastavenie vyváženia farieb pri slnečnom svetle vo vonkajšom prostredí.

Zamračené

Nastavenie vyváženia farieb pri oblačnom počasí.

Meranie expozície

Táto funkcia meria intenzitu svetla na snímkach, ktoré chcete zaznamenať, a podľa toho

automaticky určí vyváženú expozíciu.

Stred

Nastavenie expozície na stred snímky.

Priemerné

Výpočet expozície na základe intenzity svetla osvetľujúceho celú snímku.

Bodové

Nastavenie expozície na veľmi malú časť snímky, ktorú chcete zhotoviť.

Stabilizátor obrazu

Pri nahrávaní videa môže byť náročné držať zariadenie bez zachvenia. Stabilizátor

vyvažuje drobné pohyby ruky.

Označovanie geoznačkami

Označenie videí podľa miesta, kde vznikli.

Zapnuté

Zapnutá funkcia označovania geoznačkami priraďuje videám približnú geografickú polohu miesta, kde

vznikli. Ak chcete používať funkciu geografického označenia, musíte zapnúť funkcie určenia polohy

v ponuke

Nastavenie. Ak chcete videá označovať geoznačkami, musíte polohu určiť ešte pred

nasnímaním videa. Poloha je určená, keď sa na obrazovke fotoaparátu zobrazí symbol . Keď
zariadenie hľadá vašu polohu, zobrazuje sa .

Vypnuté

Keď je funkcia označovania geoznačkami vypnutá, miesto nasnímania videa sa nebude dať zobraziť.

Mikrofón

Vyberte, či sa má počas nahrávania videí zaznamenať okolitý zvuk.

Snímanie dotykom

Označte konkrétnu oblasť zaostrenia tak, že sa prstom dotknete oblasti na obrazovke

fotoaparátu. Fotografia sa zaznamená, len čo uvoľníte prst. Toto nastavenie je k

dispozícii len v prípade, ak je režim zaostrenia nastavený na dotykové zaostrenie.

Zapnuté

73

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.

background image

Vypnuté

Zvuk uzávierky

Vyberte si, či zvuk uzávierky počas snímania videa bude zapnutý alebo vypnutý.

Úložisko údajov

Môžete si vybrať, či sa majú údaje ukladať na vymeniteľnú kartu SD alebo na interné

úložisko zariadenia.

Interný ukladací priestor

Fotografie a videá sa ukladajú do pamäte zariadenia.

Karta SD

Fotografie a videá sa ukladajú na kartu SD.

74

Toto je internetová verzia tejto publikácie. © Tlač je možná iba pre súkromné použitie.