Sony Xperia M - Identifikacija radio numera pomoću TrackID™‎ tehnologije

background image

Identifikacija radio numera pomoću TrackID™ tehnologije

Koristite

TrackID™ tehnologiju da biste identifikovali muzičke numere kada se

reprodukuju na FM radiju uređaja.

60

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..

background image

Identifikovanje pesme na FM radiju pomoću tehnologije TrackID™

1

Dok se na FM radiju uređaja reprodukuje pesma, pritisnite , a zatim izaberite

TrackID™.

2

Dok TrackID™ aplikacija uzorkuje pesmu pojavljuje se indikator napretka. Ako je

identifikacija uspešna, pojavljuje se odgovarajuća numera, ili lista mogućih numera.

3

Pritisnite za povratak u FM radio.

Aplikacija TrackID™ i usluga TrackID™ nisu podržane u svim zemljama/regionima ili od strane

svih mreža i/ili mobilnih operatera u svim oblastima.

61

Ovo je Internet verzija ove publikacije. © Štampajte samo za privatnu upotrebu..