Sony Xperia M - NFC

background image

NFC

วิธีการเปิดฟังก์ชัน NFC

1

จากหน้าจอ หน้าจอหลัก ให้แตะที่

2

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > เพิ่มเติม...

3

ทำเครื่องหมายที่กล่องเครื่องหมาย

NFC

95

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

พื้นที่การตรวจจับ NFC

ตำแหน่งของพื้นที่การตรวจหา NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องจะไม่เหมือนกัน เมื่อแบ่งปันข้อมูลกับอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยใช้ NFC

โปรดดูข้อมูลเพิ่มเติมได้จากคู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์เครื่องอื่น

วิธีการแบ่งปันรายชื่อติดต่อกับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ โดยใช้ NFC

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เปิดใช้ฟังก์ชั่น NFC และหน้าจอกำลังทำงานอยู่

2

วิธีการดูรายชื่อติดต่อ ให้ไปที่แท็บ หน้าจอหลัก แล้วแตะ .

3

แตะรายชื่อที่คุณต้องการแบ่งปัน

4

วางอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่ใช้รับให้ชิดกันเพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องเชื่อม

สัมผัสกัน เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์จะสั่นและส่งเสียงสั้นๆ ระบบจะแสดงภาพย่อของรายชื่อติดต่อ

5

แตะที่ภาพย่อเพื่อเริ่มการโอนถ่าย

6

เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น ข้อมูลรายชื่อติดต่อจะแสดงบนหน้าจอของอุปกรณ์ฝ่ายรับและจะถูกบันทึกไว้

ในอุปกรณ์ฝ่ายรับด้วย

การแบ่งปันไฟล์เพลงกับอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยใช้ NFC

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าทั้งอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ฝ่ายรับนั้นเปิดฟังก์ชั่น NFC และหน้าจอของอุปกรณ์ทั้ง

สองเครื่องนั้นทำงานอยู่ด้วย

2

วิธีการเปิดเแอพพลิเคชั่น "WALKMAN" ให้แตะ แล้วแตะ

3

แตะที่แท็บ

เพลงของฉัน เพื่อเปิดไลบรารีเพลง

4

เลือกประเภทของเพลงและเรียกดูแทร็คที่คุณต้องการจะแบ่งปัน

5

แตะแทร็คดังกล่าวเพื่อเล่น คุณสามารถแตะ เพื่อหยุดแทร็คได้ การถ่ายโอนข้อมูลจะทำงานไม่ว่าแทร็คดัง

กล่าวจะกำลังเล่นหรือหยุดชั่วคราวอยู่

6

วางอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่ใช้รับให้ชิดกันเพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องเชื่อม

สัมผัสกัน เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์จะสั่นและส่งเสียงสั้นๆ ระบบจะแสดงภาพย่อของแทร็ค

7

แตะที่ภาพย่อเพื่อเริ่มการโอนถ่าย

8

เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสมบูรณ์ เครื่องอุปกรณ์ที่ใช้รับจะเริ่มเล่นไฟล์เพลงดังกล่าวทันที ในขณะเดียวกัน

ไฟล์ดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ฝ่ายรับด้วย

คุณอาจไม่สามารถคัดลอก ส่ง หรือโอนรายการที่มีการคุ้มครองลิขสิทธิ์เหล่านี้

96

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

การแบ่งปันภาพถ่ายหรือวิดีโอกับอุปกรณ์เครื่องอื่นโดยใช้ NFC

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เปิดใช้ฟังก์ชั่น NFC และหน้าจอกำลังทำงานอยู่

2

การดูภาพถ่ายและวิดีโอในอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ หน้าจอหลัก ของคุณ จากนั้นแตะ แล้วแตะที่

อัลบั้ม

3

แตะที่ภาพถ่ายหรือวิดีโอที่คุณต้องการแบ่งปัน

4

วางอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่ใช้รับให้ชิดกันเพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องเชื่อม

สัมผัสกัน เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์จะสั่นและส่งเสียงสั้นๆ ระบบจะแสดงภาพย่อของภาพถ่ายหรือ

วิดีโอ

5

แตะที่ภาพย่อเพื่อเริ่มการโอนถ่าย

6

เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น หน้าจอของเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้รับจะแสดงภาพถ่ายหรือวิดีโอดังกล่าว ในขณะ

เดียวกัน รายการดังกล่าวจะถูกบันทึกไว้ในอุปกรณ์ฝ่ายรับด้วย

คุณยังสามารถใช้ NFC เพื่อแบ่งปันวิดีโอจากแอพพลิเคชั่นภาพยนตร์

วิธีการแบ่งปันเว็บแอดเดรสกับอุปกรณ์เครื่องอื่นๆ โดยใช้ NFC

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ทั้งคู่เปิดใช้ฟังก์ชั่น NFC และหน้าจอกำลังทำงานอยู่

2

จากหน้าจอ หน้าจอหลัก ให้แตะที่

3

วิธีการเว็บเบราเซอร์ ให้ค้นหาและแตะที่

4

โหลดหน้าเว็บที่คุณต้องการแบ่งปัน

5

วางอุปกรณ์ของคุณและอุปกรณ์ที่ใช้รับให้ชิดกันเพื่อให้พื้นที่การตรวจจับ NFC ของอุปกรณ์แต่ละเครื่องเชื่อม

สัมผัสกัน เมื่อเชื่อมต่ออุปกรณ์แล้ว อุปกรณ์จะสั่นและส่งเสียงสั้นๆ ระบบจะแสดงภาพย่อของหน้าเว็บ

6

แตะที่ภาพย่อเพื่อเริ่มการโอนถ่าย

7

เมื่อการถ่ายโอนข้อมูลเสร็จสิ้น อุปกรณ์ฝ่ายรับจะแสดงหน้าเว็บบนหน้าจอ

การสแกนแท็ก NFC

อุปกรณ์ของคุณสามารถสแกนแท็ก NFC ได้หลายชนิด ตัวอย่างเช่น จะสามารถสแกนแท็กที่ฝังไว้ในโปสเตอร์ แผ่น

ป้ายโฆษณา หรือด้านข้างผลิตภัณฑ์ในร้านค้าปลีกได้ คุณสามารถรับข้อมูลเพิ่มเติม เช่น ที่อยู่เว็บได้

วิธีการสแกนแท็ก NFC

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดใช้ฟังก์ชั่น NFC และหน้าจอกำลังทำงานอยู่

2

จ่ออุปกรณ์ของคุณเหนือแท็กเพื่อให้พื้นที่ NFC ของโทรศัพท์สัมผัสกับบริเวณดังกล่าว อุปกรณ์ของคุณจะ

สแกนแท็กและแสดงเนื้อหาที่จัดเก็บได้ แตะที่เนื้อหาของแท็กเพื่อเปิด

3

วิธีการเปิดแท็ก แล้วแตะ

การชำระค่าสินค้าและบริการด้วยอุปกรณ์ของคุณ

คุณสามารถใช้แอพพลิเคชั่น Google Wallet™ หรือแอพพลิเคชั่น Operator wallet ในอุปกรณ์ของคุณเพื่อชำระค่า

สินค้าในร้านค้าที่สนับสนุนวิธีการชำระเงินแบบ NFC เพียงแตะอุปกรณ์ของคุณบนแผ่นชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์เพื่อ

ชำระเงินต่อการซื้อของคุณ การชำระเงินจะตัดเงินจากบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต หรือโดยการ์ดพรีเพดหรือบัตรกำนัล

ข้อมูลการชำระเงินของคุณจะถูกจัดเก็บไว้ในแอพพลิเคชั่นการชำระเงิน ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องใส่ข้อมูลทุกๆ ครั้ง

หากต้องการใช้ Operator wallet คุณจะต้องใช้ SIM การ์ดที่มีส่วนประกอบนิรภัย โปรดติดต่อกับผู้ให้บริการเครือข่ายเพื่อขอทราบ

ข้อมูลเพิ่มเติม

Google Wallet™

ใช้แอพพลิเคชั่น Google Wallet™ เพื่อชำระค่าสินค้าที่โต๊ะชำระเงิน หากมีตัวอ่าน NFC ที่โต๊ะชำระเงิน เพียงแตะ

อุปกรณ์ของคุณเข้ากับตัวอ่านเพื่อจ่าย Google Wallet™ จัดเก็บรายละเอียดของบัตรเครดิตและบัตรเดบิตของคุณ

และรายละเอียดคูปองและข้อเสนอพิเศษ บริการนี้จะสนับสนุนบัตรเครดิตซึ่งเป็นที่นิยมส่วนใหญ่ คุณสมบัติด้านความ

ปลอดภัย เช่น PIN การจัดเก็บข้อมูลเข้ารหัส และความสามารถในการปิดการใช้งานกระเป๋าสตางค์ที่หายจากระยะ

ไกล

97

นี่คือเวอร์ชันอินเทอร์เน็ตของเอกสารนี้ © พิมพ์เพื่อใช้เป็นการส่วนตัวเท่านั้น

background image

Operator wallet

แอพพลิเคชั่น Operator wallet ช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ เช่น ทาง

เลือกการชำระค่าสินค้าในร้านค้าหรือรถไฟใต้ดิน โปรดติดต่อผู้ให้บริการเพื่อขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการดัง

กล่าว

วิธีการเลือกกระเป๋าสตางค์เพื่อใช้ในอุปกรณ์ของคุณ

1

ตรวจสอบให้แน่ใจว่าฟังก์ชั่น NFC นั้นเปิดอยู่

2

จาก หน้าจอหลัก ของคุณ ให้แตะ .

3

ค้นหาและแตะ

ตั้งค่า > เพิ่มเติม...

4

แตะ

ตัวจัดการความปลอดภัย NFC และเลือกตัวเลือก

การเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ NFC ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณสามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ของคุณเข้ากับอุปกรณ์ที่ใช้กับ NFC ได้อื่นๆ ที่ผลิตโดย Sony เช่น ลำโพง หรือหูฟัง เมื่อ

ทำการเชื่อมต่อในรูปแบบนี้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คู่มือผู้ใช้ของอุปกรณ์ที่ใช้งานร่วมกันได้

คุณอาจต้องเปิดใช้งาน Wi-Fi® หรือ Bluetooth™ ในอุปกรณ์ทั้งคู่เพื่อให้สามารถใช้งานการเชื่อมต่อได้